You are here

如何明白神的旨意 程蒙恩

 

完整播放清單:http://ppt.cc/NAzy

 

空中主日學~聖徒生命成長(22)如何明白神的旨意

https://www.youtube.com/watch?v=agBFYFQz69I&list=PLGs2AT8sZ-AwXlOCIMWtdX...

 

空中主日學~聖徒生命成長(23)基督徒處世的原則

門徒造就/聖徒生命成長/講員:程蒙恩

https://www.youtube.com/watch?v=_IIdFNtSLaI

 

空中主日學~聖徒生命成長(19)速興起傳福音

https://www.youtube.com/watch?v=uPxkeeRGx7Y&index=19&list=PLGs2AT8sZ-AwX...