You are here

2014.11每天一歌

2014.11.21.

你的头发已被神数算

https://www.youtube.com/watch?v=49uah-Id69Y

 

你的头发已被神数算

你的頭髮已被神數算,你的重擔主已替你擔

你不要為將來事情去打算,主內有真平安

你的重擔,主已替你扛,你的勞苦,主已為你擔

在主基督內,真正有平安,在主基督內,享平安

https://www.youtube.com/watch?v=DCWZ4U4i7NY

http://www.tudou.com/programs/view/hTZOo85R8gc

http://www.tudou.com/programs/view/hTZOo85R8gc

 

2014.11.22.

 

为我和我的父家献上赎罪祭

歌词http://www.zanmeishi.com/tab/18411.html

Video: http://www.tudou.com/programs/view/A1BZ-aS25vA